Voorwaarden pension van Hondenresort Da-R-ling          

Door uw hond te plaatsen in Hondenresort Da-R-ling geeft u blijk van vertrouwen in de opvang. Hartelijk dank daarvoor. U accepteert hierbij onze voorwaarden pension van Hondenresort Darling.

Daarom wordt al het mogelijke gedaan om het verblijf van uw huisdier zo prettig mogelijk te maken.

Uw huisdier verblijft echter wel op risico van de eigenaar. Het kan namelijk gebeuren dat uw hond tijdens een speelmoment of aanvaring met een andere hond gewond raakt. Of schade berokkent aan materiaal of derden.

Ook al komen deze ongelukken weinig voor, ik voel mij toch verplicht u hierop te wijzen.

Uitzonderingen moeten ook gedekt zijn, daarom verzoek ik u vriendelijk de navolgende punten goed te lezen en bij plaatsen van uw hond in onze opvang gaat u hiermee accoord.

Waar wij ons toe verplichten

 • Hondenresort Da-R-ling verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de gasthond die bij haar verblijft, conform de op de website genoemde informatie hieromtrent.
 • Hondenresort Da-R-ling zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar van de gasthond ten aanzien van huisvesting en verzorging van de hond.
 • De eigenaar is verplicht de kosten voor het verblijf van de gasthond bij het ophalen van de hond geheel [ contant ] te voldoen, of te zorgen dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Hondenresort Da-R-ling is bijgeschreven, conform de op de website genoemde tarieven.

De eigenaar verplicht zich tot

 • De eigenaar machtigt hierdoor Hondenresort Da-R-ling om in geval van [ vermoeden van ] ziekte of verwondingen van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Er wordt 15 euro extra in rekening gebracht voor de rit naar de dierenarts en de tijd die dit kost.

 

 • De eigenaar is verplicht tijdens het kennismakingsgesprek en bij aanvang van het verblijf van de gasthond alle gegevens en materiaal aan Hondenresort Da-R-ling te [ ver ] melden, te overhandigen, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling.

 

 • De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van Hondenresort Da-R-ling voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet [ ver ] melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de gasthond.

betalingen

 • Als de gasthond later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan afgesproken is, worden wel de opvangkosten voor de gereserveerde periode in rekening gebracht. Dit omdat er wel een plek vrij is gehouden die door een andere gasthond ingenomen had kunnen worden.

 

 • Bij annuleringen korter dan 2 maand voor de afgesproken datum van plaatsing van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling worden de pensionkosten wel in rekening gebracht.

Gezondheidseisen overeenkomst pension Hondenresort Darling

 • De gasthonden moeten zijn ingeënt volgens hun schema en/of aantoonbaar nog voldoende antilichamen hebben d.m.v. een Vacci Check. Ook deze laatste methode moet in het boekje bijgeschreven staan en overlegd worden. De inentingen en/of Vacci Check dienen minimaal een maand van te voren uitgevoerd te worden, zodat de eventuele vaccinatie goed verwerkt is en u zeker weet dat uw hond gezond en veilig kan logeren. Wanneer de entingen niet op orde zijn, kan uw hond worden geweigerd. Op het kennismakingsgesprek en op elke eerste pensiondag dient u het inentingsboekje mee te nemen.

Vanzelfsprekend dient uw hond vrij te zijn van ongedierte. Als tijdens het verblijf de behandeling tegen teken en vlooien verloopt, dan draagt u als eigenaar er zorg voor dat de gasthond zijn eigen merk aan behandeling meekrijgt zodat Hondenresort Da-R-ling dit kan toedienen aan de gasthond met vermelding van de datum waarop.

Aansprakelijkheid voorwaarden pension Hondenresort Darling

 • Hondenresort Da-R-ling is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Hondenresort Da-R-ling en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden uit hoofde van de pensionovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Hondenresort Da-R-ling. Hondenresort Da-R-ling is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden ten aanzien van verzorging [ in de ruimste zin des woords ] van de gasthond tijdens het verblijf in het pension.

 

 • In geval Hondenresort Da-R-ling aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de eigenaar lijdt als gevolg van niet-nakoming door Hondenresort Da-R-ling van haar verplichtingen uit hoofde van verzorging voor de gasthond, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van het bedrag van 250 euro.

 

 • De eigenaar vrijwaart Hondenresort Da-R-ling voor alle schade en rechtsvorderingen van derden verband houdende met [ de opvang van ] de gasthond.

 

 • Indien de eigenaar zonder bericht de gasthond niet binnen 14 dagen na de oorspronkelijke datum beëindiging overeenkomst ophaalt, zal Hondenresort Da-R-ling de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om de gasthond op te halen binnen 48 uur. Ingeval de eigenaar dit niet doet, heeft Hondenresort Da-R-ling het recht het dier eventueel naar een ander opvang adres over te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen, zowel van Hondenresort Da-R-ling, alsmede eventueel vermeerderd met de kosten van de andere opvang.

Deze voorwaarden pension opvang zijn ten alle tijden van toepassing. Voor de algemene voorwaarden Darling Dog Store verwijzen wij naar de pagina algemene voorwaarden Darling Dog Store.